• ویروس کرونا سبک زندگی جامعه بشری را متحول کرده و ساختارهای جدیدی در روابط ایجاد نموده است.
    اما این روزها کسانی که زندگی ،دغدغه و همه چیزشان در این وانفسا متحول شده و همه هستی شان را برای مبارزه با این ویروس منحوس بهدمیدان آورده اند ، کادر درمان هستند.

    • تصمیم گرفتیم با کمک شما ۵۰۰ بسته کتاب به پاس این از خودگذشتگی و ایثار به کادر درمان بیمارستان های درگیر کرونا هدیه کنیم.
  • از اینکه در کنارمان هستید و در راهی که انتخاب کردیم ما را یاری میکنید سپاسگذاریم